Contacte

Ens agradaria que el nostre projecte fos també el teu!
Si t’hi vols sumar i participar en l’elaboració del projecte, contacta amb nosaltres i participa:

Mail: BrucViu@gmail.com
Facebook: facebook.com/BrucViu
Twitter: @BrucViu