Programa

Programa electoral Bruc Viu! (acord municipal amb ERC)

Pots descarregar l’arxiu pdf amb el programa o continuar llegint

Eleccions municipals 24 de maig de 2015

Les eleccions municipals són una oportunitat per repensar el poble i plantejar-nos personal i col·lectivament com el vivim i com volem viure-hi. Dins dels marges que ens dóna la política municipal, es tracta de decidir què volem mantenir i què volem canviar, com volem gestionar els recursos que tenim i quines persones considerem que poden coordinar i impulsar millor els esforços col·lectius. És moment també de triar nous projectes i renovar il·lusions.

Posarem tot el nostre saber al servei del projecte, i la nostra capacitat de treball per millorar el que tenim i avançar col·lectivament, però sense deixar de tenir els peus a terra. Per aquest motiu, volem combinar prudència en les propostes amb claredat en els posicionaments, il·lusió amb responsabilitat i respecte amb atreviment.

Tot i saber que la política nacional, estatal i internacional, i les forces a elles vinculades, sobrepassen en molt l’àmbit del Bruc, és evident que estem en un moment en el que cal posicionar-se sobre dues grans qüestions sobre les que es pot incidir des de l’àmbit local: com gestionar allò públic i com volem que sigui el futur del model polític a casa nostra.


En aquest sentit les idees que vertebren el nostre programa de govern són:

 • El Bruc com a espai social, cultural, de serveis, productiu i natural.
 • La importància que per la vida i el futur del poble tenen les relacions de col·laboració creatives i respectuoses: relacions de bon veïnatge, defensa del medi ambient, activitat festiva, promoció cultural, activitat esportiva i educativa.
 • L’aposta per les relacions col·laboratives basades en una acció responsable del govern municipal que s’articula amb les iniciatives socials, comercials i productives.
 • La inclusió de les persones en la vida comunitària, basada en el reconeixement mutu i en la consecució de les condicions que permetin a les persones desenvolupar expectatives i oportunitats.
 • La defensa de la titularitat pública municipal de serveis bàsics per a la comunitat. La gestió pública és i ha de ser eficaç i responsable.
 • Un desenvolupament del poble respectuós amb el medi ambient i amb les condicions de vida. Hem de millorar el que tenim per viure-hi nosaltres pensant en quin poble deixarem a les generacions futures.

Hem organitzat el programa de govern en els següents àmbits temàtics:

 1. Serveis a les persones: salut, gent gran, joventut, educació, cultura, esports, seguretat i transport públic.
 2. Participació i transparència.
 3. Urbanisme i medi ambient.
 4. Promoció econòmica i turisme.
 5. Gestió interna de l’Ajuntament i Hisenda municipal.
 6. Projectes estratègics.

 

 1. Serveis a les persones.

Les persones, el seu benestar i les seves necessitats, han de ser l’eix central de l’acció de govern. Aquestes són les propostes que presentem:

Salut, dependència i desigualtat:

Desplegament del Servei d’atenció domiciliària tant en les dependències greus, les moderades i les lleus establint acords i millorant els convenis actuals amb el Consell comarcal.

Treballarem per garantir l’accés a serveis com Centres de Dia per a les persones grans, oferint ajuts de transport que garanteixin l’accés al servei.

Impulsar campanyes d’informació i sensibilització en matèria de salut i formació afectiva-sexual.

Treballar per la igualtat d’oportunitats de les famílies del municipi, minimitzant en la mesura del possible l’impacte de l’actual situació socio-econòmica i la superació de desigualtats ja que, la millora de les condicions de vida col·lectives i personals és un requisit necessari per millorar la salut de les poblacions i la felicitat dels individus.

Es reservarà un fons econòmic per poder donar una resposta àgil a situacions d’urgència social.

S’estudiarà la possibilitat d’establir ajudes directes mitjançant targeta moneder com a sistema d’ajuda no estigmatitzadora per a famílies i persones necessitades.

Gent gran:

Planificar conjuntament amb les entitats de gent gran del municipi les activitats culturals, lúdiques i participatives del col·lectiu, de forma que hi hagi una major previsió.

Fomentar que hi hagi activitats intergeneracionals en les que puguin participar i trobar-se persones de diferents edats i col·lectius. Aquestes activitats han de contribuir a evitar la segmentació generacional i a crear espais en els que persones de diferents generacions comparteixin coneixements i objectius.

Dinamitzar les activitats per a gent gran mitjançant la mancomunitat de serveis municipals, de forma que algunes activitats es puguin coordinar amb les actuacions d’altres municipis veïns.

Impulsar l’aula de gent gran com espai de trobada i aprenentatge. Incloent la possibilitat de desenvolupar-hi activitats intergeneracionals.

Intermediar per tal que les persones grans puguin tenir serveis a l’abast i de proximitat de podologia, fisioterapeuta i d’altres tipus de serveis de salut i lleure que actualment no hi ha al municipi.

Joventut:

Considerem que les iniciatives sortides des del joves han de contribuir a dinamitzar la vida social i a generar espais de creativitat i renovació. Sens dubte els joves són part essencial del futur del Bruc. En aquests sentit, estarem oberts a les propostes i iniciatives que sumin als esforços col·lectius.

Educació:

S’estudiarà la possibilitat de crear un programa de beques per la Llar d’infants i les formes d’aprofitar els recursos esmerçats i la potencialitat d’ocupació de l’escola. En aquest sentit, es revisarà la política de preus.

Implicació de l’equip municipal en el projecte educatiu de l’escola bressol, de forma que estigui oberta als pares i a les mares, i sigui participatiu i responsable.

Es treballarà amb l’equip directiu de l’Escola, l’AMPA i les famílies per tal de crear relacions col·laboratives que potenciïn l’activitat educativa a l’escola i fora d’ella. Aquesta acció educativa integral també s’estendrà, tant com sigui possible i sempre que hi hagi voluntat per part de les famílies, a l’acció educativa de secundària a l’Institut de Collbató o d’altres centres que hi vulguin participar.

Apostar per tenir una escola nova i, mentre això no sigui possible, mantenir en el millor estat possible les instal·lacions actuals i atendre les necessitats que puguin sorgir.

Plantejar la possibilitat de recuperar o crear un espai de trobada de nois i noies amb la cultura de la participació, l’aprenentatge, la responsabilitat, la creativitat i el respecte mutu.

Fomentar la lectura i l’escriptura entre els veïns i veïnes, així com els espais adequats per compartir les experiències i les impressions sobre les mateixes.

Potenciar la Biblioteca com element de qualitat i de benestar diferenciador del nostre poble i valorar la possibilitat d’ampliar-ne els horaris d’obertura al públic, especialment en períodes de vacances.

Transmetre i formar en la cultura de la resolució dialogada de conflictes per tal de prevenir conflictes, i quan es donen, contribuir a resoldre’ls mitjançant el diàleg.

Cultura:

Establir de forma participada un programa marc que reculli les diferents manifestacions culturals existents al Bruc, les mantingui i les potenciï.

Incrementar la utilització dels canals de comunicació i difusió a l’abast per tal de difondre l’oferta cultural del Bruc.

Es fomentarà el treball sobre temes locals (història de vides, patrimoni, reptes de futur…) i la difusió dels resultats als que s’arribi.

Es donarà a conèixer el patrimoni cultural del Bruc i se’n fomentarà la seva protecció.

Fomentar intercanvis culturals amb poblacions veïnes per tal d’aprofitar sinèrgies i recursos col·lectius.

Es fomentarà l’activitat musical de forma que pugui arribar al major nombre possible de persones, en el ben entès que la música és una activitat formativa de primer nivell que contribueix al desenvolupament de les persones, la creació d’espais compartits i la cohesió social.

Cuidar i potenciar les festes locals en tant que manifestació de riquesa social, i espais de trobada i creació comunitària.

Esports:

Identificar i acotar les necessitats del municipi per determinar i millorar les instal·lacions esportives existents amb l’objectiu de dotar al municipi d’unes infraestructures i zones esportives dignes on es puguin desenvolupar amb garanties les activitats actuals així com garantir la possibilitat d’ampliar amb d’altres.

Fomentar més esdeveniments esportius com caminades populars o d’altres que es puguin suggerir des de les entitats del poble.

Ampliar la participació ciutadana del municipi i dels municipis propers en les entitats esportives pròpies. Aprofitar les relacions de col·laboració que podem establir amb els pobles veïns, els seus Ajuntaments i les seves entitats.

Fomentar la pràctica d’activitats com l’escalada.

Posar al dia les oportunitats que ofereix al Bruc el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius i els Plans directors en allò referent al desenvolupament de l’esport.

Seguretat:

Es revisarà el pla de prevenció d’incendis amb la participació de les entitats que vetllen per la seguretat del medi i del habitants del Bruc.

Es treballarà per dotar al Bruc d’un Pla d’alerta química en compliment de la legislació vigent.

En coordinació amb els Mossos d’Esquadra, es treballarà en un pla de seguretat local que garanteixi la màxima presència de la policia al nostre municipi.

Transport públic:

Es treballarà per obtenir les màximes millores en transport públic, adequant al màxim les freqüències de pas dels autobusos a les necessitats reals dels bruquetans.


 

 1. Participació i transparència.

La vida del Bruc requereix la participació de les persones i la bona gestió i transparència municipal. Com a comunitat ens beneficiem del temps que dediquen algunes persones a tirar endavant projectes creatius que generen beneficis col·lectius. Moltes vegades aquestes persones són anònimes. La responsabilitat municipal és facilitar aquesta feina, articular-se amb les iniciatives socials que contribueixen a assolir interessos públics i ajudar a crear xarxes socials. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de ser un instrument al servei de les persones i el bé comú.

Tanmateix, el govern necessita la participació dels veïns i veïnes i de les seves associacions per tal de poder prendre les millors decisions possibles. No per acontentar a uns o altres, sinó per encertar en les decisions que ens afecten col·lectivament. En aquest sentit, pensem que ens cal més col·laboració i més democràcia.

Us presenten alguns dels punts que considerem més rellevants:

Associacionisme:

Crear un consell d’entitats i participació social que contribueixi a transmetre informació, conèixer opinions i buscar l’aprofitament de projectes en comú.

Potenciar trobades amb les entitats de forma que existeixi una activitat continuada d’intercanvi d’impressions que fomenti el treball conjunt, sense perdre de vista la responsabilitat que té l’equip de govern municipal en la presa final de decisions.

Ajudar des de l’Ajuntament a les persones a organitzar-se i a desenvolupar els projectes en els que s’impliquen, assessorant a les persones i a les entitats sempre que així ho vulguin. Facilitar l’accés a la informació i la formació sobre associacionisme i voluntariat.

Potenciar l’acció voluntària com a valor positiu i element de cohesió social.

Facilitar espais públics per a la realització d’activitats d’iniciativa popular, de forma generosa i decidida.

Espais d’ús col·lectiu:

Aconseguir que el Casal familiar sigui un centre cívic ple de vida obert als veïns i veïnes del Bruc.

Optimitzar l’ús de les instal·lacions municipals de l’edifici de l’antic Ajuntament.

Participació i coordinació:

El Consell d’entitats i participació social es configura com un espai de participació real i directa.

Es generaran, quan calguin, dinàmiques participatives puntuals i específiques adaptades a les temàtiques que vagin sorgint en el dia al dia del poble. Aquests espais de participació podran ser convocats tant per l’Ajuntament com a petició de la ciutadania. Els projectes i actuacions de major afectació a grups de veïns o diferents col·lectius s’informaran i debatran a través d’aquests espais. Aquests espais de participació no substitueixen el tractament dels temes al Ple de l’Ajuntament ni el treball que es pugui fer en el Consell d’entitats i participació social.

Cal adaptar els processos participatius de forma que es pugui conciliar la participació amb la vida familiar. Tant homes com dones han de poder participar lliurament en aquells espais que considerin desitjables.

Creiem que seria interessant la creació d’una agrupació de comerciants del Bruc, per tant, si aquests així ho consideren, comptaran amb el ple suport de l’Ajuntament per tirar-la endavant.

Es crearà l’Agenda mensual del Bruc on es publicitaran les activitats que desenvolupen totes les entitats.

Transparència:

S’explicarà al veïnat quins són els principals problemes de gestió que es detecten des de l’Ajuntament i quins són els reptes que s’afronten, per tal de que els veïns i veïnes puguin tenir informació de primera mà i participar en els processos de presa de decisions que s’articulin.

Es publicaran les retribucions que percebi l’Alcalde i qualsevol membre de l’equip municipal en relació al seu càrrec municipal o, si fos el cas, per serveis prestats directa o indirectament a l’Ajuntament.

Es valorarà la creació de canals temàtics d’informació municipal mitjançant subscripció telemàtica i enllaços a la web municipal.

Optimitzar el procediment de gestió d’instàncies per tal que siguin ateses i resoltes en un període breu de temps, i en el cas de que calgués més temps per circumstàncies excepcionals avisar de tal incidència a la persona que la signa.

Els Plens de l’Ajuntament es registraran i quedaran a disposició pública en la Web municipal o en el mitjà digital que es consideri tècnicament més accessible.

Eliminació de les barreres a la comunicació, tant físiques com emocionals, entre els treballadors de l’Ajuntament i els vilatans, obrint la Casa de la Vila i la gestió municipal als bruquetans.

Es publicaran tant els ordres del dia com les actes dels Consells de govern.


 

 1. Urbanisme i medi ambient.

L’urbanisme i la protecció del medi ambient són dos aspectes estratègics per al futur del Bruc. ¿Com s’han de proveir els serveis bàsics? ¿Com aconseguir una xarxa urbanística sostenible i digna pel desenvolupament de la vida de les persones? ¿Ha de créixer el poble? En el cas de que pensem que ha de créixer: ¿quins terrenys han de ser susceptibles de rebre noves construccions? ¿Quins equipaments hem de tenir? ¿Com aconseguir-los? Totes aquestes qüestions són bàsiques. També ho és el respecte pel medi ambient, no tan sols per conservar-lo, sinó també perquè forma part essencial de les nostres condicions de vida, de la nostra responsabilitat i del futur econòmic del Bruc.

En aquest sentit pensem que cal tenir instruments suficientment debatuts i consensuats per tal d’orientar el desenvolupament del nostre poble durant els propers anys. Tenint presents aquests aspectes, proposem:

Desenvolupar un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) discutit públicament de forma que els veïns i veïnes puguin tenir la informació necessària per debatre quins models urbanístics i d’equipaments consideren més adients. En aquesta línia s’aprofitaran i revisaran els treballs preparatius ja realitzats en els que s’han esmerçat molts esforços i recursos econòmics. Un cop feta aquesta revisió i posada al dia, s’ampliaran les opcions possibles per tal de que els veïns i les veïnes puguin triar entre les opcions possibles, amb transparència i participació ciutadana real. En aquesta línia, el nostre parer és que cal arreglar i utilitzar el que ja tenim i no incrementar les zones edificables.

Atendre les necessitats urbanístiques urgents que tot i ser costoses i d’execució complexa, han de ser planificades per tal d’aconseguir que totes les persones que viuen en el terme municipal ho puguin fer amb dignitat.

Impulsar el projecte de reparcel·lació i urbanització de Montserrat Park de forma que hi hagi un pla de treball que permeti que progressivament Montserrat Park tingui els serveis dignes (aigua, enllumenat públic, pavimentació, canalització d’aigües residuals, voreres…) que, en una part important, ja té la resta del municipi.

Revisar el procés d’urbanització de Mas Grau de forma que, en diàleg amb els veïns i veïnes, es puguin trobar les fórmules adequades per resoldre progressivament les dificultats urbanístiques d’enllumenat i pavimentació.

Recuperar i millorar el camí forestal que uneix El Bruc residencial amb el nucli urbà del Bruc i Collbató. I al mateix temps, preservar i cuidar els camins pensant-los com a vies verdes que articulen el municipi.

Tenir cura del correcte manteniment dels camins que comuniquen a les masies i al nucli de Sant Pau de la Guàrdia

Millorar la barrera acústica per tal de preservar tant com sigui possible l’impacte acústic de l’A2 a les persones que viuen al Bruc del Mig.

Millorar la comunicació a peu entre El Bruc de Dalt i el nucli urbà.

Sotmetre a estudi la situació del polígon industrial i del pla parcial del Bruc de Baix per revisar la seva situació actual.


 

 1. Promoció econòmica i turisme.

El present i futur de la vida al Bruc ha de tenir en compte el desenvolupament d’iniciatives i realitats ja existents que dintre de les nostres possibilitats dinamitzin la nostra economia. Dins d’aquesta perspectiva econòmica, el turisme sostenible i responsable presenta un potencial que fins ara no hem sabut aprofitar. Pensen que val la pena pensar com es pot potenciar aquest recurs de forma que reverteixi en activitat econòmica, ocupació i forma d’enriquiment social i cultural pel Bruc.

Tenint presents aquestes necessitats i oportunitats proposem:

Fomentar el comerç i el turisme mitjançant sistemes eficaços d’informació als visitants, fent arribar informació als punts potencials de sortida de visitants del Bruc i els seus voltants, informar sobre la varietat de productes i activitats disponibles, botigues, restauració, rutes… Aquesta informació ha de ser integrada, de forma que la persona que vol visitar la zona pugui accedir fàcilment a la informació i un cop al territori tingui fàcil accés al que li interessa.

Mantenir reunions periòdiques amb els comerciants i els industrials per tal d’intercanviar informació i trobar fórmules per potenciar la seva activitat.

Fomentar l´ús de l’entorn web en anglès i francès per tal de facilitar l’accés a la informació comercial i turística, així com de les referències culturals, històriques, paisatgístiques, naturals i festives que aporten atractiu al Bruc a ulls del visitant.

Crear un espai web que permeti identificar al visitant propostes de “Què fer al Bruc?”

Facilitar l’accés responsable als recursos naturals i paisatgístics, i tenir cura d’un correcte manteniment dels camins. Valorar la possibilitat de disposar d’un punt de informació durant els caps de setmana.

Posar a disposició dels visitants l’oferta d’activitats al Bruc. El model en el que es pensa és el de petites activitats que ofereixin riquesa: cultura, esport, museu, música, excursions, descoberta de l’entorn natural…

Mantenir i potenciar els moments festius centrals de la vida al Bruc. En aquest sentit es publicaran les dades econòmiques del cost de les activitats públiques sostingudes públicament, així com els ingressos obtinguts i els beneficis genèrics que se’n puguin desprendre. I es treballarà conjuntament amb les entitats i les persones implicades sobre la millora de les activitats, la potenciació de la creativitat social i l’arrelament social de les festes més significades com la festa de Sant Miquel, la festa del Timbaler, la festa major i les celebracions de Nadal. Els moments festius són un moment molt important de la vida al poble i una targeta de presentació davant dels visitants i dels que ens visitin en el futur.

Impulsar la creació d’un pàrquing d’autocaravanes regulat al terme municipal que permeti fomentar el turisme familiar.

Potenciar el conreu i la gestió dels boscos en tant que recurs econòmic i activitat que manté la riquesa paisatgística.

Buscar fórmules per potenciar els productors de proximitat.

Rebutjar la construcció d’una planta d’asfalt al terme municipal del Bruc i revisar la concessió de permisos per engegar l’explotació d’una pedrera a la zona de Roques Blanques per, si fos possible, revertir la situació i impedir-ne la seva explotació.


 

 1. Gestió interna de l’Ajuntament i Hisenda municipal.

L’organització del treball a l’Ajuntament, l’aprofitament dels seus recursos i l’activitat del seu personal repercuteix directament en els veïns i veïnes. El mateix succeeix amb els impostos que s’estableixen des del municipi. Nosaltres creiem en una gestió pública acurada i responsable ja que es gestionen diners públics.

En aquesta línia proposem:

Incrementar l’eficiència de l’acció municipal, optimitzant els recursos disponibles i revisant i simplificant els procediments de treball.

Possibilitar l’atenció al públic amb agilitat i rapidesa, amb un sistema d’atenció directa i, quan calgui, de derivació al càrrec municipal responsable.

Adequar el sou de l’Alcalde a la seva dedicació.

Fomentar el treball col·laboratiu, amb assumpció de competències municipals per part dels diferents regidors i regidores que permetin una acció de govern coordinada i descentralitzada.

Els regidors i regidores no tindran sou. Sí es rescabalaran les despeses que puguin tenir al desenvolupar tasques municipals. Principi: no hi ha sou però no han de posar diners de la seva butxaca per representar municipalment al Bruc. Es publicaran periòdicament els comptes municipals i els diners que es gasten en cobrir les despeses de rescabalament.

S’utilitzarà la Comissió de govern com a òrgan de govern municipal de gestió continua. Es publicarà prèviament l’ordre del dia i es publicaran els acords presos.

Hi haurà un Ple mensual on els veïns i veïnes tindran l’opció de prendre la paraula i aportar els seus punts de vista sobre els temes tractats o bé aportar altres qüestions que considerin rellevants per tal de ser tractar en propers Plens. Els regidors i regidores que assisteixin al Ple percebran la mínima assignació econòmica prevista legalment en concepte de participació al Ple.

Impostos i serveis públics:

Es revisarà l’adequació de les ordenances fiscals a les necessitats actuals de la població.

Es tendirà a substituir les subvencions sobre serveis a favor de beques o aportacions directes al manteniment de serveis públics.

Es defensarà la gestió pública de l’aigua, vetllant per tenir un bon servei, pel manteniment de les infraestructures i la salubritat de l’aigua.

Es revisarà el sistema de subvenció familiar vinculat a l’escola bressol.


 

 1. Projectes estratègics.

Hi ha un seguit de projectes tranversals de llarga durada els quals, per tal de fer-los realitat, caldrà concentrar esforços i recursos:

 • Casal familiar: aconseguir que el Casal familiar sigui un centre cívic que permeti dinamitzar la vida associativa al Bruc en les seves diferents manifestacions.
 • Montserrat Park, Mas Grau i altres zones amb deficiències urbanístiques greus: aconseguir dignificar i millorar els serveis municipals i els equipaments en els territoris amb més necessitats.
 • Instal·lacions esportives: millorar les instal·lacions esportives al municipi.
 • Escola: seguiment del projecte de construcció i lluitar per seguir dignificant l’escola.
 • Torrent de l’illa: mantenir els parcs infantils i possibilitar que sigui un espai d’esbarjo. S’intentarà recupera la diversitat botànica que va tenir aquesta part del poble.
 • Via verda: aconseguir una bona connexió entre Bruc-Bruc Residencial i Collbató i estudiar la millora del camí entre el Bruc de Dalt i el nucli del Bruc.
 • Camins forestals: vetllar pel seu manteniment en tant que vies de comunicació i preservació del territori i atractiu turístic de primer ordre.
 • Pàrquing de caravanes: impulsar un pàrquing de caravanes com a mitjà de captació de turisme responsable i familiar.
 • Catalunya nova república d’Europa: contribuir a impulsar el procés d’autoafirmació nacional, informant i treballant per tal que els veïns i veïnes del Bruc puguin participar i decidir sobre la independència de Catalunya.
Advertisements