Participació, transparència i bona administració

Programa_BrucViu_B 5La vida del Bruc requereix de la participació de les persones i de la bona gestió i transparència municipal. L’Ajuntament ha de ser un instrument responsable al servei de les persones, de les seves necessitats i iniciatives. Al mateix temps, ha d’apel·lar a la responsabilitat dels veïns en la cura i defensa del bé comú al Bruc.

Us presenten alguns dels punts que considerem més rellevants:

Associacionisme

Entitats: Continuarem treballant conjuntament amb les entitats. Mantindrem les convocatòries de subvencions com a instrument per afavorir la seva sobirania i independència.

Consell d’entitats: Promourem la creació d’un consell d’entitats i de participació social que contribueixi a transmetre informació, conèixer opinions i buscar aprofitament de projectes comuns.


Participació i coordinació

Processos participatius: Impulsarem dinàmiques participatives concretes, ja sigui a iniciativa municipal o a iniciativa social.

Pressupostos participatius: Continuarem treballant per la cultura participativa que permeti un procés d’elaboració de pressupostos participatius.

Plens municipals: Continuarem amb plens mensuals i amb el torn obert de paraules al finalitzar els Plens. Aquest torn permet que els veïns puguin formular preguntes, queixes i informar als regidors i regidores de temes que els preocupen o afecten.


Transparència

Ajuntament obert: Continuarem vetllant per publicar i facilitar l’accés a la documentació municipal de forma que el veïnat pugui accedir a la informació pública sobre la vida al poble.

Gestió de les instàncies: Treballarem en la millora de la gestió de les instàncies de forma que la persona que l’ha presentada rebi resposta sobre l’estat de la seva petició en un breu període de temps.

Codi ètic sobre gestió municipal: Elaborarem un codi que reculli els criteris ètics de la gestió municipal.

Sou i despeses de càrrecs electes: Continuarem publicant les retribucions que percebi l’Alcaldessa i qualsevol membre de l’equip municipal en relació al seu càrrec o, si fos el cas, pels serveis prestats a l’Ajuntament.

Butlletí municipal: Mantindrem la comunicació com a eix principal de l’acció de govern. Incentivarem la comunicació de les entitats socials per tal que puguin donar visibilitat als seus projectes.