Serveis a les persones

Programa_BrucViu_B 2.jpgServeis a les persones: educació, cultura, gent gran, infància, joventut, esports, cohesió social i societat de la informació

Les persones som el centre de la gestió municipal. Aquestes són les propostes que presentem:

 

Educació i joventut

Escola: Executarem el projecte de rehabilitació i ampliació de l’escola finançat per la Generalitat de Catalunya. Tindrem una escola moderna amb un pavelló esportiu.

Escola Bressol: Mantindrem el projecte d’una escola oberta a les famílies, de qualitat, participativa i responsable. Continuarem amb la política municipal de preus públics i d’ajudes econòmiques.

AMPES, equips docents, biblioteca i entitats socials: Seguirem treballant amb els agents educatius per impulsar relacions col·laboratives. Apostem per potenciar un entorn educatiu de poble.

Prevenir l’assetjament: Elaborarem un protocol municipal, articulat amb la normativa escolar, per contribuir a prevenir situacions de bullying i assetjament sexual i actuar contra elles. Impulsarem activitats formatives en models de relacions sexoafectives igualitàries, lliures, no violentes i segures.

Activitats extraescolars: Donarem suport a les AMPES en la gestió i promoció d’activitats extraescolars, casals d’estiu i altres iniciatives educatives i de lleure.

Escola de música: Crearem beques per estudiar música i altres disciplines artístiques i mantindrem el suport a l’escola de música.

Esplai: Seguirem donant suport a la creació d’un esplai com a espai de trobada i
d’educació en el lleure per a la infància i la joventut.

Punt jove: Mantindrem el punt jove com a espai de creació i generació d’activitats, acompanyant la iniciativa dels joves.

Biblioteca: Continuarem vetllant pel bon funcionament de la biblioteca del Bruc i finalitzarem la seva ampliació amb la nova sala d’estudi. Impulsarem els clubs de lectura i les activitats que fomentin la lectura.


Gent gran

Aula de gent gran: Continuarem potenciant l’aula de gent gran com a espai de trobada i aprenentatge. Seguirem col·laborant amb les entitats en l’organització d’activitats culturals, lúdiques i participatives.

Serveis de proximitat: Mantindrem i impulsarem els serveis i activitats de salut, lleure i atenció per a les persones grans. Apostem per fomentar la seva autonomia i l’accés a les tecnologies de la informació.

Activitats intergeneracionals: Seguirem promovent les activitats que faciliten el
diàleg entre generacions. Iniciarem una activitat de gent gran que es desenvolupi a
l’escola bressol.


 

Esport

Visió social: Promocionarem l’esport per fer salut i com a element de cohesió social.

Pista coberta: Construirem una nova pista coberta a la part nord de la zona esportiva.

Zona esportiva: Prenent com a referència el procés de participació ciutadana, redefinirem tota la zona per potenciar la piscina, els altres equipaments i obrirem l’espai a noves activitats lúdico-esportives.

Escalada: Mantindrem l’aposta per la pràctica de l’escalada, el rocòdrom i les activitats de muntanya dins dels criteris de protecció de la natura. Promourem El Bruc com a referent dins el món de l’escalada.


 

Salut, dependència i cohesió social

Servei mèdic i de pediatria: Continuarem treballant per garantir que el poble tingui el servei de salut que li cal. Lluitarem per no perdre cap servei.

Servei d’atenció domiciliària: Mantindrem el desplegament actual del servei d’atenció domiciliària.

Urgència social: Mantindrem un fons econòmic per atendre situacions d’emergència social i pobresa energètica.

Ajudes directes: Continuarem utilitzant la targeta moneder com ajuda directa a les persones que es troben en situació de necessitat.


Seguretat

Prevenció d’incendis: Mantindrem actualitzades les mesures de prevenció i es cuidarà la col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal El Bruc (ADF El Bruc). Continuarem desplegant el pla d’instal·lació d’hidrants.

Col·laboració amb les forces públiques de seguretat: Mantindrem l’articulació amb Mossos d’Esquadra per tal de prevenir situacions delictives, informar a la població quan sigui necessari i actuar amb rapidesa quan es detecti la comissió d’un delicte.


Espais d’ús col·lectiu

Casal familiar: Farem del Casal un espai actiu i obert a tothom.

Local d’assaig musical: Promocionarem aquest espai entre totes les persones o grups musicals del Bruc que vulguin fer-ne ús.

Civisme: Continuarem esforçant-nos per transmetre una cultura de cura cap allò públic: carrers, edificis, senyalització, arbrat, ús adequat de les papereres, etc. Farem el desplegament de la nova ordenança de tinença d’animals.

Empoderament de les entitats: Seguirem donant suport i potenciant la vida
associativa i les seves iniciatives per fer del Bruc un poble viu.

Espais municipals: Mantindrem el funcionament d’espais oberts per al seu ús per part de la ciutadania.

Parcs infantils: Elaborarem un pla per tal de millorar-los i sistematitzar-ne el manteniment.


Cultura

Programació cultural: Continuarem impulsant programes culturals que recullin les aportacions i inquietuds que transmeten les entitats del poble. Volem que la cultura arribi a tothom.

Difusió d’activitats: Millorarem la difusió de les activitats culturals, esportives i festives del Bruc a la premsa local i comarcal. Mantindrem i millorarem la difusió de l’agenda cultural mensual.

Història i patrimoni local: Mantindrem les línies de treball i la publicació de temes d’interès local, així com les accions que permeten donar a conèixer el patrimoni cultural del Bruc. Conservarem el patrimoni com hem fet amb les pintures de l’església.

Relacions de col·laboració entre entitats: sempre que les entitats vulguin, fomentarem relacions de col·laboració entre elles per tal de compartir recursos econòmics i materials i crear sinèrgies entre els seus membres.

Activitat musical: Continuarem promocionant la música com a riquesa personal i col·lectiva.

Cultura popular: Mantindrem el suport a les entitats que desenvolupen activitats vinculades amb les tradicions i la cultura popular com a riquesa que cal preservar.

Festes locals: Donarem a conèixer les festes locals i promourem el diàleg i el treball col·lectiu perquè les festes enriqueixin a tots els vilatans. Preseverarem l’origen de les festes del Bruc i estudiarem formats innovadors que les complementin.


Societat de la informació

Inclusió tecnològica: Organitzarem tallers formatius en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a les persones que ho necessitin.

Mecanismes telemàtics municipals: Potenciarem mecanismes que afavoreixin la comunicació, la participació i la transparència.

Nou espai de creació d’empreses: Explorarem la possibilitat de crear un espai que ajudi a projectar i desenvolupar nous projectes empresarials que incorporin l´ús de les TIC.