Urbanisme, medi ambient, mobilitat i transició energètica

L’urbanisme i la protecció del medi ambient són dos aspectes estratègics en el futur del Bruc.

Programa_BrucViu_B 3Entenem que cal continuar amb el procés participatiu endegat durant l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que definirà com serà el desenvolupament urbanístic del nostre poble durant els propers anys.
Volem endreçar les urbanitzacions, densificar les zones urbanes i evitar la creació de
noves zones de creixement urbanístic.
Tenint presents aquests aspectes, proposem el següent:

Urbanisme

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM): Seguirem treballant amb transparència i amb respecte al resultat del procés de participació per finalitzar-lo.

Montserrat Parc: Després de 4 anys de treball, ens comprometem a executar el projecte de reparcel·lació i urbanització presentat per Bruc Viu. Aquest projecte atén les obligacions que imposa la llei i tindrà en compte la voluntat dels bruquetans per definir, a partir de les obligacions legals, quin és el nivell d’urbanització que el veïnat vol. Al mateix temps, aquest projecte inclou components socials per tal d’assessorar i trobar solucions a les dificultats que els veïns puguin tenir durant el procés d’urbanització. Aquest projecte, com és la voluntat de Bruc Viu, parteix d’assumir que cal trobar solucions reals i que cal fugir dels enganys, manipulacions i falses promeses.

Autovia A2: Continuarem reivindicant que el nou traçat de l’autovia tingui en compte les necessitats de la gent del Bruc i que no sigui una via ràpida que aïlli el municipi, que malmeti el medi ambient i la qualitat de vida dels veïns.

Carril bici Bruc de Dalt-Bruc nucli: Executarem el carril bici i de vianants segons el projecte tècnic actual.

Clavegueram Bruc Residencial: Iniciarem un procés participatiu i de diàleg amb els veïns per connectar els habitatges amb el sistema general de clavegueram. Proposarem als veïns que valorin la possibilitat d’incloure elements de millora urbanística, segons una proposta acordada que respongui a la voluntat d’assumir-ne les càrregues.

Passarel·la entre carrer Parròquia i Bruc del Mig: Iniciarem la planificació d’aquesta passarel·la per millorar la comunicació entre aquestes dues parts del poble.

Reordenació del Torrent de l’Illa i la zona del Casal Familiar: Treballarem en la reordenació d’aquesta zona.

Zona industrial: Potenciarem la zona industrial aprofitant els espais disponibles en línia amb allò sorgit del procés participatiu del POUM.

Pla de camins: Farem un pla de camins que faciliti la comunicació a peu o en bicicleta entre el nucli urbà i Montserrat Parc, i entre el nucli urbà i el Bruc Residencial.


Medi ambient

Roques blanques: Finalitzarem la modificació de les normes subsidiàries per tal de blindar la protecció d’aquest espai.

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat: Enfortirem el vincle amb el Parc Natural com un valor fonamental i com a patrimoni del poble.

Parc Rural: Desenvoluparem el Parc Rural del Montserrat per tal de compaginar el desenvolupament d’activitats agràries i ramaderes amb la protecció del medi ambient.


 

Mobilitat

Mobilitat: Treballarem amb el veïnat la reordenació de la mobilitat al poble, especialment al carrer Parròquia i al Bruc de Baix.


Transició energètica

Grup de treball ciutadà per a la transició energètica: Crearem un grup de treball per impulsar un procés integral de transició energètica al municipi, que ajudi els ciutadans, els comerços, les empreses i l’Ajuntament a reduir els costos energètics, que acompanyi en la implantació de tecnologies de màxima eficiència energètica i en el  desenvolupament de sistemes d’energies renovables, especialment fotovoltaica en autoconsum. Hem d’anticipar-nos per no haver d’assumir els costos creixents de l’energia del futur.

Formació i assessorament: Organitzarem tallers formatius per a tots els veïns i treballadors públics per facilitar les accions que ens permetin estalviar energia, costos en els rebuts dels subministraments, i optimitzar l’ús de les fonts d’energia renovable.

Plaques solars: Iniciarem un estudi per valorar la creació d’un parc solar fotovoltaic que permeti l’autoabastiment elèctric del Bruc.

Pla d’eficiència energètica: Farem un pla d’estalvi energètic i d’ús eficient de l’energia a les dependències municipals i a l’enllumenat públic.

Plans de rehabilitació energètica: Crearem un servei d’assessorament a comerços i particulars per tal que puguin programar adaptacions dels seus locals i les seves llars per a un ús més eficient dels subministres d’energia i adoptar fonts de subministrament més sostenibles i econòmiques a mig i llarg termini.

Fires i jornades temàtiques anuals: Impulsarem la celebració d’esdeveniments temàtics que ajudin als bruquetans a implantar l’eficiència energètica, la rehabilitació energètica i les energies renovables.